Nieuwsbrief PO Magazine | Mei 2018

Column:

Netwerk LPO: Samenwerken in onderwijs, zorg en jeugd: een brede coalitie

JackBiskop2

Jack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO

De zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is geen zaak van het onderwijs alleen. Opvoeden is een maatschappelijke opdracht die ouders, scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, enz. gezamenlijk doen. De organisaties die daar een rol in spelen opereren in de regio. Het mooie daarvan is, dat iedere regio zelf kan bepalen waar de accenten worden gelegd en hoe er wordt samengewerkt. Die regionale aanpak zien we terug in het passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden, maar die regionale aanpak is er ook bij de jeugdzorg. In de regio vinden partijen elkaar en maken afspraken om er voor te zorgen dat ieder kind zo goed mogelijk aan zijn trekken komt. In het onderwijs doen scholen dat gezamenlijk in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten via de Jeugdwet.

Nu de verschillende partijen een paar jaar aan de slag zijn, wordt ook duidelijk dat er verschillen ontstaan tussen de regio’s. Op zich is dat geen probleem. Het was immers ook de bedoeling dat er in de regio’s maatwerk geleverd wordt, maar door de regionale aanpak verdwijnt soms ook de overkoepelende kijk op de ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben landelijke organisaties uit onderwijs (o.a. de sectorraden, de samenwerkingsverbanden), jeugdhulporganisaties (o.a. Jeugdzorg), gemeenten (VNG), ouderorganisaties en ministeries van OCW en VWS de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een gezamenlijk kader van waaruit in de regio kan worden samengewerkt. Door landelijk een gezamenlijke opdracht te formuleren ontstaat er een stip op de horizon, waar de regio zich aan kan spiegelen. En dit onder de gevleugelde naam: Brede Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Als voorzitter van het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs mag ik deel uit maken van die brede coalitie. Samenwerkingsverbanden zijn bij uitstek de organisaties die onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg aan elkaar kunnen koppelen tot een sluitend aanbod met een heldere plek voor de positie van het kind en de ouders. Het is niet de bedoeling van deze brede coalitie om een landelijke blauwdruk voor samenwerking te lanceren, maar eerder om in kaart te brengen hoe op verschillende plekken de samenwerking verloopt en om waar nodig de samenwerking te stimuleren.

Hoe meer organisaties deelnemen aan een initiatief hoe moeilijker het vaak wordt. De Brede Coalitie Onderwijs, Zorg, Jeugd, lijkt dat principe te logenstraffen. In een kort tijdbestek hebben alle deelnemers (momenteel 17 organisaties) elkaar gevonden op de leidende principes: 

  1. de ononderbroken ontwikkeling van het kind centraal;
  2. inclusief, passend en zo nabij mogelijk;
  3. samenwerken aan een integraal aanbod;
  4. partnerschap en regievoering;
  5. samen steeds beter worden.

Met deze principes in de hand kunnen in de regio de verschillende partijen elkaar vinden om wat nu nog gescheiden trajecten zijn bij elkaar te brengen. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken hier graag aan mee, want samen werken in het belang van kinderen is de samenwerkingsverbanden op het lijf geschreven.


Nieuwsupdate mei 2018

Huishoudboekje scholen inzichtelijk

 

onderwijsincijfersDe Rijksoverheid heeft een website gemaakt waarop de financiën van scholen inzichtelijk gemaakt worden. Het wordt daardoor makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad moeten aan de hand daarvan beter ins staat zijn om in gesprek te gaan over de financiën van een school. De website betekent het einde van het doorspitten en onderling vergelijken van grote en vaak ingewikkelde Excelbestanden. Het ministerie heeft een video online gezet waarin te zien is hoe de nieuwe website werkt.

Scholen hebben zelf de ruimte in het bepalen waar middelen besteed gaan worden. Om hier goede gesprekken over te voeren, moet dit wel voor alle deelnemers inzichtelijk zijn. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in de besteding van onderwijsgeld door de schoolbesturen.Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid. Deze financiële informatie staat al openbaar in grote databestanden, maar is moeilijk doorzoekbaar. Deze website is daartoe een eerste stap. Er is nog geen duiding beschikbaar. Het doel is om in een latere fase alle gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de reserves van besturen, ook online te zetten. Daarnaast moet het mogelijk worden om meerjarige vergelijkingen te maken. Ook moet de duiding uit de Financiële Staat op de website terug te vinden zijn.

Bron: Rijksoverheid

Werkdrukakkoord over het algemeen goed nageleefd

werkdrukakkoordSchoolleiders hebben massaal gehoor gegeven aan de afspraken die zijn vastgelegd in het werkdrukakkoord. Volgens het Algemeen Dagblad gaat dit in negen van de tien gevallen goed. Een belangrijk punt in dit akkoord is dat teams zelf bekijken hoe de werkdruk op een goede manier kan worden verlicht. De taak van de schoolleider is om dit op te pakken. Hij moet hierin volledige handelingsvrijheid krijgen. De meeste middelen worden besteed aan de inzet van onderwijsassistenten en extra leraren. Ook voor extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers zijn de middelen geregeld ingezet.

“De schoolleiders nemen hun verantwoordelijkheid, de meerderheid van de scholen heeft het voor de zomervakantie in orde”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De AVS-voorzitter roept schoolleiders op te melden als hun vrijheid aan banden wordt gelegd bij de uitvoering van het werkdrukakkoord bij meldpunt@werkdrukpo.nl.Meer dan 80 procent van de schoolleiders is tevreden met het werkdrukakkoord, zo blijkt uit een peiling die de AVS uitzette onder 650 schoolleiders. Degenen die niet tevreden zijn vinden vooral dat de middelen nog onvoldoende zijn. 

Bron: AVS

 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen

levensbeschouwingAls de ouders van leerlingen op openbare scholen graag willen dat hun kind levensbeschouwelijk onderwijs krijgt, wordt de school verplicht dit aan te bieden. Dat heeft het kabinet deze maand vastgelegd in een wet. Er wordt daarbij tegemoet gekomen aan de wens van een Kamermeerderheid. Om dit mogelijk te maken is jaarlijks 11 miljoen euro gereserveerd. De maatregel wordt per 1 januari aankomend jaar van kracht.

Het CDA, de ChistenUnie en de PvdA wilden een wettelijke basis voor het aanbieden van dit onderwijs. Hiervoor is in 2016 een initiatiefwet geschreven. De lessen worden gegeven door het Dienstencentrum GVO en HVO voor godsdienstig en humanistisch onderwijs. De organisatie levert leraren voor protestants, rooms-katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en humanistisch vormingsonderwijs. Overigens verschillen deze lessen inhoudelijk van het vak wereldoriëntatie, waar ook godsdiensten aanbod komen.

Bron: NOS

PREVIEW: PO-Magazine juni

hoevoorkomjeadhdDe volgende editie van PO-Magazine verschijnt in juni aanstaande. Dit nummer zal het thema 'labels' dragen en er wordt goede aandacht besteed aan de zin en onzin van labels. Onder meer komt psycholoog en RUG-onderzoekster Laura Batstra aan het woord over dit onderwerp. Bij de vorige nieuwsbrief gaven we lezers de kans om een exemplaar te winnen. Onder de inzenders hebben we deze verloot. De twee exemplaren gaan naar ... en ... Wij wensen hen veel wijsheid en leesplezier.

 

 

 

 

 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November | December