Nieuwsbrief PO Magazine | Maart 2018

Netwerk LPO: Eigenaarschap

profielfoto Jelte

Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten

 

Leiderschap; visie; passend onderwijs; prognoses; gedragsproblemen; onderwijs moet anders. Zo maar wat woorden uit het PO-Magazine van februari 2018. Het hele onderwijs lijkt in beweging en iedereen heeft zijn opvatting. Ik ook. Ik wil het hele onderwijs in Nederland veranderen: van opbrengstgericht naar relatiegericht. En het waarom zit in één woord: Inge. Onderwijs draait niet om grote woorden, maar om kleine meisjes.

Inge was de eerste weken van haar schoolloopbaan zó verlegen dat ze niet naar buiten wilde. Ze hing ’s morgens aan jufs spijkerbroek of verschool zich achter die van haar moeder. Alleen haar krullen kreeg je dan te zien, maar hoorbare woorden werden niet gesproken. In een veel te grote stoel zat ze soms tijdens de ochtendpauzes bij ons omdat ze nog niet naar buiten durfde en ze keek naar de grote mensen om haar heen. Niet echt een plek voor een krullenbol van vier, maar we hadden geen alternatief. Ze keek en nam alles dromerig in zich op.

Opeens kwamen er tijdens een van die pauzes twee vingers in haar richting gelopen. Een wijsvinger en een middelvinger. Ze liepen, als twee voorzichtige oude benen van een verlegen ‘bankje in het park bezet houdende aardige opa’ over de personeelstafel in de richting van haar linkerhand. Ze schuifelden, ze stopten, liepen verder en haastten zich terug op het moment dat ze te dicht in de buurt kwamen van de hand van Inge. Haar mond was dicht maar haar ogen schoteltjesgroot. Haar ogen twinkelden wanneer de vingers dichterbij kwamen, schrokken licht als de vingers zich van haar verwijderden en schaterden als één van de vingers op drie millimeter boven haar hand heen en weer bewogen. Het spel ging door terwijl de eigenaar van de vingers rustig met zijn collega’s doorpraatte, alsof de vingers hem niet toebehoorden. Het spel herhaalde zich een paar dagen, tot ze uiteindelijk haar stoute schoenen aantrok en naar buiten durfde. Inge raakte ingeburgerd, zei niet altijd even veel maar ze vond haar eigen plek op school.

Later dat jaar kwam ze, net als alle kinderen, verkleed als piraat op school. Ze had, als rasechte zeeschuimende boekanier, een ooglapje voor. Toen het feest begon was ze eerst een beetje beducht voor de meester die, ook als piraat verkleed, op piratenbarse toon alle kinderen toesprak. De beduchtheid verdween en in de pauze kwam ze buiten op het bankje aan de rechterkant naast me zitten. Ik had mijn rechterhand naast me laten rusten. “Gezellig, dat je naast me zit”, fluisterde ik tegen haar. Ze keek me niet aan, ze zei niets. Plotseling zag ik twee vingers over het bankje lopen. Het waren niet mijn vingers. Inges vingers slenterden over het bankje in mijn richting. Ik herkende in haar vingers mijn eigen twee voorzichtige oude benen van een verlegen ‘bankje in het park bezet houdende aardige opa’. Ik keek haar in het niet afgedekte oog. Dat sprak, lachte schaterend, uitbundig, helder. Haar oog lachte woorden die ik nog nooit gehoord had, onuitgesproken woorden die verder gingen en die de stilte tussen ons in gedachten moeiteloos opvulden.

Onderwijs, zo in beweging dat we niet altijd de tijd nemen om even stil te staan bij waar het allemaal om draait: Inge.


Nieuwsupdate april 2018

Met een handleiding de werkdruk te lijf

nieuws1Eerder deze maand ontvingen alle basisscholen een zogenaamde handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider is vooral uitgenodigd deze handleiding door te nemen, aangezien deze functionaris een belangrijke rol in het proces heeft.

De handleiding is opgesteld naar aanleiding van een akkoord tussen de onderwijsvakbonden, het kabinet en de PO-Raad om de werkdruk terug te dringen. Scholen zijn door het ministerie van OCW geïnformeerd over dit akkoord. De scholen krijgen vanaf komend schooljaar 237 miljoen euro extra om de werkdruk aan te pakken.

In het jaar daarop loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt daarmee volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot een jaarlijks structureel bedrag van 65.000 euro vanaf schooljaar 2021/2022.

Het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. De schoolleider kan dit gesprek plannen en leiden. Wat is de ervaren werkdruk en wat is nodig om deze aan te pakken? Eerst wordt gekeken waar de werkdruk vandaan komt. Daarna kijkt de schoolleider met het team wat er gezamenlijk aan gedaan kan worden. De schoolleider en het schoolbestuur maken een plan voor de besteding van het extra geld.

Bron: AVS

Je kunt meedenken over algemene functiebeschrijvingen

Beeld functiebeschrijvingenDe vakken van leraar en schoolleider veranderen in de loop der jaren. Om een goed beeld te houden van de schoolpraktijk gaan de AOb, de bonden en de PO-Raad de functiebeschrijvingen een update geven. Hiervoor zoeken zij vijftig leraren, twintig schoolleiders en twintig schoolbestuurders om met hen mee te denken. Opgeven hiervoor kan via de website van de PO-Raad. 

In zes groepsgesprekken van ongeveer acht personen en een deskundige wordt gepraat over de functies. Daarbij gaat het om de functies van leraar in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Alle aspecten van het beroep leraar komen aan bod, van dagelijkse werkzaamheden tot bijzondere taken.

Het doel is om veel verschillende leraren te horen over hun werk en zo een goed beeld te krijgen van de functie. Na de zes gesprekken met de leraren zijn de schoolleiders en schoolbestuurders aan de beurt. Zij geven zich op via hetzelfde formulier. 

Bron: AOb

Leerlinggegevens alleen verstrekken bij strikte noodzaak

ap logo

Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Een strengere wet op privacy waaraan ook scholen moeten voldoen. De omgang met leerlinggegevens is een van de belangrijkste aandachtspunten voor scholen. Zo mogen leraren de gegevens van leerlingen alleen nog inzien als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk. Schoolbesturen moeten zorgen voor een goed beveiligde omgeving van deze gegevens.

De vraag die centraal staat bij deze beveiliging, is of toegang tot de gegevens permanent nodig is voor het uitvoeren van het werk van een teamlid. Als dit incidenteel zo is, mag deze persoon niet continu toegang krijgen. Een leraar heeft vrijwel dagelijks gegevens nodig van de leerlingen waaraan les wordt gegeven. Dit geldt niet voor de klas waar deze leraar incidenteel invalt; in dit geval moet op dat moment de tijdelijke toegang worden geregeld.

Bron: Kennisnet

PREVIEW: PO-Magazine juni

hoevoorkomjeadhdDe volgende editie van PO-Magazine verschijnt in juni aanstaande. Dit nummer zal het thema 'labels' dragen en er wordt goede aandacht besteed aan de zin en onzin van labels. Onder meer komt psycholoog en RUG-onderzoekster Laura Batstra aan het woord over dit onderwerp. Lees hier de inleiding van haar artikel. Ook wi Po-Magazine graag twee exemplaren verloten van haar boek 'Hoe voorkom je ADHD?'

Kans maken op een exemplaar? Klik dan hier. Deze actie loopt tot de volgende nieuwsbrief, die verschijnt op 28 mei aanstaande.

 

 

 

 

 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November | December